جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ تمرین از جلسات پیش ✓ دستورات شرطی

جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با محیط برنامه‌نویسی