کنید دنبال

اصل Interface Segregation(ماژول ایجاد لاگ)

اصول دیزاین پترن Solid، شامل مجموعه ای از اصل هاست که شیوه هایی را با ملاحظه پشتیبانی وگسترش نرم افزار جهت توسعه ارائه میکند. رعایت این شیوه ها، موجب جلوگیری از نشتی کد میشود و به توسعه Agile کمک قابل توجی میکند. Solid شامل دیزاین پترن های زیر است.

  • S - Single-responsiblity Principle
  • O - Open-closed Principle
  • L - Liskov Substitution Principle
  • I - Interface Segregation Principle
  • D - Dependency Inversion Principle

در این ویدئو به بررسی اصل Interface Segregation که یکی از الگوهای پرکاربرد در توسعه نرم افزارهاست در قالب توسعه ماژول ارسال پیامک میپردازیم.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color