کنید دنبال

دیزاین پترن Decorator

در این ویدئو در قالب توسعه کد نمونه، به بررسی یکی از دیزاین پترن های کلیدی با عنوان Decorator میپردازیم. این الگو علاوه بر اینکه مستقیما در توسعه ماژولهای نرم افزار میتواند مورد استفاده قرار گیرد، در راستای پیاده سازی سایر دیزاین پترن ها نیز استفاده میشود و از این جهت اهمیت بسیار زیادی دارد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color