کنید دنبال

جلسه سوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

آموزش جامع مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

 • ✓ تمرین از جلسات پیش
 • ✓ ادامه آموزش حلقه‌ها میباشد.

کدهای آموزش داده شده در این جلسه

static void Main(string[] args)
    {
      char myVar;
      do
      {
        Console.WriteLine("salam");
        myVar = char.Parse(Console.ReadLine());
      } while (myVar != 'N' && myVar != 'n');
    }
static void Main(string[] args)
    {
      int myVar = int.Parse(Console.ReadLine());
      int x=0;
      if (myVar == 5)
      {
        x = 8;
        //از اینجااااااااااااااااااااا
        Console.WriteLine("is 5");
        //تا اینجااااااااااااااااااااا
      }
      Console.WriteLine(x);
    }

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color