مفاهیم مقدماتی پایگاه داده (SQL SERVER)

مباحثی که در دوره ی مقدماتی پایگاه داده به آن ها میپردازیم شامل مباحثی چون:

1) مفاهیم ابتدایی پایگاه داده رابطه ای و RDBMS
2) جداول در پایگاه داده  و ایجاد جداول
3) فیلدها، ستون ها، دیتاتایپ ها و مفاهیم دیفالت و ...
4) روابط در پایگاه داده
5) کلیدهای عمومی و خصوصی و طراحی یک پایگاه داده نمونه
DML,DQL (6
  SELECT (6-1
  DISTINCT (6-2
  JOIN (6-3
  UION (6-4
  INTERSECT (6-5
  EXCEPT (6-6
  GROUP BY (6-7
Stored Procedure (7
Function (8
Triggers (9
10) بهینه سازی کوئری ها
11) تمرین کوئری نویسی در سطوح پیچیده تر
12) مفاهیم ایندکس گذاری و انواع ایندکس ها
13) مطالب تکمیلی
14) کار با EntityFramework
15) نمونه های DB First
16) نمونه های Code First
17) صحبت های تکمیلی و پایانی

نظر خود را بنویسید.