جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)

جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : تکمیل قطعه کد تمرینی در محیط ویندوزفرم می باشد.

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مبحث آشنایی با ویندوز فرم

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با‌ ویندوزفرم

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ساختمان داده ✓ لینک لیست

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ enum ✓ operator می باشد.

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Polymorphism ✓ Abstract Class

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ورود به مباحث وراثت می باشد.

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ حل تمرین جلسات اول تا سوم

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ اجزای کلاس ✓ پراپرتی