جلسه هشتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه هشتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ مبحث فایل ها

جلسه هفتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه هفتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ کار با رشته ها ✓ آشنایی با توابع کتابخانه ای

جلسه ششم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه ششم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مباحث برنامه‌نویسی ماژولار

جلسه پنجم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه پنجم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ برنامه‌نویسی ماژولار

جلسه چهارم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه چهارم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آرایه‌ها و اعمال گروهی روی دادها

جلسه سوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه سوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ تمرین از جلسات پیش ✓ ادامه آموزش حلقه‌ها

جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ تمرین از جلسات پیش ✓ دستورات شرطی

جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با محیط برنامه‌نویسی

  • 1