جلسه پنجم آموزش SQL SERVER

جلسه پنجم آموزش SQL SERVER

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم روابط در پایگاه داده رابطه ای و آشنایی با کوئری های Inner Join Left Join Right Join میباشد.

جلسه چهارم آموزش SQL SERVER قسمت دوم

جلسه چهارم آموزش SQL SERVER قسمت دوم

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم روابط و طراحی پایگاه داده رابطه ای میباشد

جلسه چهارم آموزش SQL SERVER قسمت اول

جلسه چهارم آموزش SQL SERVER قسمت اول

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم شامل Union UnionAll Intersect Except میباشد

جلسه سوم اموزش SQL SERVER قسمت دوم

جلسه سوم اموزش SQL SERVER قسمت دوم

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم شامل DDL,Create,Alter,DML,DQL,TCL

جلسه سوم اموزش SQL SERVER قسمت اول

جلسه سوم اموزش SQL SERVER قسمت اول

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم شامل DDL,Create,Alter,DML,DQL,TCL

جلسه دوم اموزش SQL SERVER

جلسه دوم اموزش SQL SERVER

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم شامل معرفی محیط SSMS، ایجاد پایگاه داده، ایجاد جداول، دیتاتایپ ها میباشد.

جلسه اول قسمت دوم نصب SQL SERVER

جلسه اول قسمت دوم نصب SQL SERVER

با توجه به مشکلاتی که امکان دارد در زمان نصب نرم افزارهای مربوط به پایگاه داده SQL Server با آن مواجه شوید قصد داریم در این جلسه به اموزش گام به گام نصب پایگاه داده SQL بپردازیم.

جلسه اول آموزش SQL SERVER

جلسه اول آموزش SQL SERVER

در جلسه از اموزش قصد داریم به مفاهیم ابتدایی پایگاه داده رابطه ای و RDBMS، جداول در پایگاه داده و ایجاد جداول

  • 1