جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژه تمرینی(ادامه جلسه گذشته)

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژ ی تمرینی

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ Fragment Transaction

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ مفهوم برنامه نویسی سنکرون و آسنکرون

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Fragment کلاس ✓ ViewPager کلاس

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ کالکشن ها در کاتلین ✓ کلاس RecyclerView

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ انواع View ها در اندروید ✓ Git ورژن کنترل

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ معرفی اندروید استدیو ✓ معرفی معماری اندروید

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ معرفی زبان برنامه نویسی کاتلین ✓ مرور کدهای ابتدایی مورد نیاز

  • 1