کنید دنبال

برنامه نویسی اندروید1

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/2/1
جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژ ی تمرینی...

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/17
جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ معرفی زبان برنامه نویسی کاتلین ✓ مرور کدهای ابتدایی مورد نیاز...

  • 1
Theme Skin
Select your color