کنید دنبال

وراثت چند گانه با استفاده از دیزاین پترن Decorator

در اغلب زبان های شیء گرا، امکان وراثت یک کلاس از چند کلاس پدر وجود ندارد. در این ویدئو با استفاده از دیزاین پترن دکوریتور، ساختاری برای وراثت چند گانه پیاده سازی میکنیم.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color