کنید دنبال

اصل Open-Closed (توسعه ماژول ارسال پیامک)

اصول دیزاین پترن Solid، شامل مجموعه ای از اصل هاستکه شیوه هایی را با ملاحظه پشتیبانی وگسترش نرم افزار جهت توسعه ارائه میکند. رعایت این شیوه ها، موجب جلوگیری از نشتی کد میشود و به توسعه Agile کمک قابل توجی میکند. Solid شامل دیزاین پترن های زیر است.

  • S - Single-responsiblity Principle
  • O - Open-closed Principle
  • L - Liskov Substitution Principle
  • I - Interface Segregation Principle
  • D - Dependency Inversion Principle

در این ویدئو به بررسی اصل Open-Closed که یکی از الگوهای پرکاربرد در توسعه نرم افزارهاست در قالب توسعه ماژول ارسال پیامک میپردازیم.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color