کنید دنبال

جلسه پنجم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

آموزش جامع مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

 • ✓ برنامه‌نویسی ماژولار میباشد.

قطعه کد های آموزش داده شده در این جلسه

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Number:");
      double var1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Power:");
      int power = int.Parse(Console.ReadLine());

      //double result = 1;
      //for (int i = 0; i < power; i++)
      //{
      //  result = var1 * result;
      //}


      //if (result<100)
      //{
      //  Console.WriteLine("Small");
      //}
      //else if(100<= result && result<1000)
      //{
      //  Console.WriteLine("Medium");
      //}
      //else
      //{
      //  Console.WriteLine("Large");
      //}
      double result = MyPower(var1, power);
      ShowContent(result);

      Console.WriteLine("result="+result);
    }

    public static double MyPower(double inputNumber,int power)
    {
      double result = 1;
      for (int i = 0; i < power; i++)
      {
        result = inputNumber * result;
      }
      return result;
    }

    //public static double ReadNumbers()
    //{
    //  Console.WriteLine("Number:");
    //  double var1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  Console.WriteLine("Power:");
    //  int power = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  return result;
    //}


    //void یعنی بدون خروجییییییی
    public static void ShowContent(double powerResult)
    {
      if (powerResult < 100)
      {
        Console.WriteLine("Small");
      }
      else if (100 <= powerResult && powerResult < 1000)
      {
        Console.WriteLine("Medium");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Large");
      }
    }
  }
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Number X:");
      double x = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Number H:");
      double h = int.Parse(Console.ReadLine());


      double xPow2 = MyPower(x, 2);
      double xPow8 = MyPower(x, 8);
      double xPow3 = MyPower(x, 3);
      double hPow2 = MyPower(h, 2);

      double y = 2 * xPow2 + 3 * xPow8 + 2 * hPow2;
      double z = 2 * xPow3;

      Console.WriteLine("result: " + (y + z));
    }

    public static double MyPower(double inputNumber, int power)
    {
      double result = 1;
      for (int i = 0; i < power; i++)
      {
        result = inputNumber * result;
      }
      return result;
    }
  }

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color