کنید دنبال

جلسه چهارم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

آموزش جامع مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

 • ✓ آرایه‌ها و اعمال گروهی روی دادها میباشد.

قطعه کد های آموزش داده شده در این جلسه

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("please enter user count : ");
      int userCount = int.Parse(Console.ReadLine());
      string[] namesList = new string[userCount];
      for(int i = 0; i < userCount; i++)
      {
        Console.WriteLine("please enter user fullname" + (i + 1) + " : ");
        string fullName = Console.ReadLine();
        namesList[i] = fullName;
      }
      Console.WriteLine("-----------------------------------");
      for (int i = 0; i < userCount; i++)
      {
        Console.WriteLine(namesList[i]);
      }
    }
static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("please enter person count : ");
      var personCount = int.Parse(Console.ReadLine());
      string[] fullNames = new string[personCount];
      double[] heights = new double[personCount];
      double[] masList = new double[personCount];

      int i = 0;
      while (i < personCount)
      {
        Console.WriteLine("please enter person" + (i + 1) + " fullname: ");
        fullNames[i] = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("please enter person" + (i + 1) + " height: ");
        heights[i] = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("please enter person" + (i + 1) + " mass: ");
        masList[i] = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine();
        i++;
      }
      Console.WriteLine("-----------------------------------------");

      for (i = 0; i < personCount; i++)
      {
        string fullName = fullNames[i];
        double mass = masList[i];
        double height = heights[i];

        double bmi = mass / (height * height);

        Console.WriteLine(fullName + " bmi : " + bmi);

      }
    }

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color