کنید دنبال

جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

آموزش جامع مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

 • ✓ تمرین از جلسات پیش
 • ✓ دستورات شرطی
 • ✓ دستورات کنترلی میباشد.

متغیر ها و انواع داده ها

آموختیم متغیر ها جزء مهم برنامه های ما هستند. متغیر ها فضایی برای ذخیره اطلاعات یا داده های ما می باشند. از آنجا که داده های ما می توانند انواع مختلفی داشته باشند، ما ملزم هستیم آن ها را در متغیرهایی با تایپ مخصوص خودشان قرار دهیم، همچنین یادگرفتیم برای انجام عملیات روی داده ها باید از عملگرها یا اپراتورها استفاده کنیم. قطعه کد زیر مربوط به تمرین حل شده در ویدئو آموزشی از این مبحث میباشد.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Sample1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string firstName, lastName;
      double height, mass, bmi;

      Console.WriteLine("Enter Your FirstName:");
      firstName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Your LastName:");
      lastName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Your Mass:");
      mass = double.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Enter Your Height:");
      height = double.Parse(Console.ReadLine());

      bmi = mass / (height * height);
      Console.WriteLine(firstName+" "+lastName+" your bmi is :"+bmi);
    }
  }
}

دستورات شرطی و کنترولی

در قطعه کد های قبل دیدیم که دستورات یکی پس از دیگری اجرا می شوند و سپس برنامه خاتمه می یافت. در این برنامه هیچ عامل تصمیم گیری وجود نداشت. در ادامه ویدئو آموزشی به دستوراتی اشاره شد که بر اساس یک عبارت شرطی روند اجرای برنامه تغییر می کند. در قطعه کد زیر به نمونه هایی از دستورات if، if-else، switch و حلقه for اشاره شده است.

static void Main(string[] args)
    {
      int age;
      Console.WriteLine("please enter your age : ");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (age > 50)
      {
        Console.WriteLine("your age is greater than 50");
      }
      // && ======= AND
      // || ======= OR
      else if(age<50 && age>=30)
      {
        Console.WriteLine("your age is between 30 and 50");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("your age is less than 30");
      }
    }
static void Main(string[] args)
    {
      int myVar = 3;
      //switch (myVar)
      //{
      //  case 1:
      //    {
      //      Console.WriteLine("One");
      //      break;
      //    }
      //  case 2:
      //    {
      //      Console.WriteLine("Two");
      //      break;
      //    }
      //  case 3:
      //    {
      //      Console.WriteLine("Three");
      //      break;
      //    }
      //  default:
      //    {
      //      Console.WriteLine("Default");
      //      break;
      //    }
      //}

      if (myVar == 1)
      {
        Console.WriteLine("One");
      }
      else if (myVar == 2)
      {
        Console.WriteLine("Two");
      }
      else if (myVar == 3)
      {
        Console.WriteLine("Three");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Default");
      }
    }
static void Main(string[] args)
    {
      int count = int.Parse(Console.ReadLine());

      //int counter = 1;
      //while (counter <= count)
      //{
      //  Console.WriteLine(counter);
      //  //counter = counter + 1;
      //  counter++;
      //}


      for (int counter = 1; counter <= count; counter=counter+2)
      {
        Console.WriteLine(counter);
      }
    }

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color